Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni

 

1. Amaç


Therapia Natural Doğal Bakım Ürünleri (“Şirket”), müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. 

Şirketimizin müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, 
• Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, 
• KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz. 

Aydınlatma Metni ile Therapia Naural Doğal Bakım Ürünleri tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir. 

 

2. Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü


Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Şirketimiz tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır. 

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler şunlardır: 

• Adı soyadı, abone paket seçimi, cep telefonu, e-posta, işlem tarihi, işlem tipi, işlem tutarı, kart markası kart numarası, kesinti oranı, kesinti tutarı, kur, net tutar, ödeme tipi, ödeme tutarı, para birimi, sipariş numarası, taksit bilgileri, tarih, transfer bilgisi/IBAN ve tutar bilgisi 

Kişisel verileriniz gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimizce ödeme hizmetleri sistemi üzerinden elde edilen bilgiler ve Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve/veya tarafınızca doldurulan belgeler ve iletilen bilgiler aracılığıyla elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler


Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle; açık rızanızın bulunduğu hallerde ve KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir.


Kişisel verileri işleme amaçları aşağıdaki şekilde olup, şirket politikaları ve kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 
Şirketimiz Kişisel Verileri belli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu kapsamda Kişisel Veriler aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir: 

• Web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin sunulabilmesi ve değiştirilmesi, 
• Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi, 
• Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması, 
• Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, 
• Pazar araştırması yapılması, 
• İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi, 
• Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi, 
• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirme, 
• Şirket web sitesinin ve verilerin işlenme amacına uygun ürün ve hizmetlerin reklamlarının İlgili Kişi’ye iletilmesi, ürün, hizmet, tanıtım ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi, 
• Web Site kullanımı sırasında karşılaştığı sorunların çözümünü sağlamak, 
• Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerini iyileştirme, daha kaliteli hizmet verme, 
• İrtibat/iletişim sağlanması, 
• İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi, 
• İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması, 
• Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması, 
• Şirket tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması, 
• ŞİRKET tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde/yarışmalarda katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi, 
• Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, 
• Yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, 
• Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi, 
• Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi, 
• Sosyal medya paylaşımlarında Şirket çalışanların, Gerçek Kişi Müşterilerin, İlgililerinin tanıtılması, 
• İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi, 
• İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması, 
• ŞİRKET çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi, 
• Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, 
• Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması, 
• Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması, 
• Şirket Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması, 
• Web Sitesi’nin kullanım analizi, 
• Kişisel veri envanterinin oluşturulması, 
• Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi. 
• Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimiz politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere aktarılmaktadır.

 

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması


KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

Kişisel verileriniz, finans-muhasebe-faturalandırma ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi,tarafınıza fatura gönderimi yapılması ve müşteri hizmet hatları kapsamında yeterli desteğin verilmesinin sağlanması amacıyla hizmet alınan yurt içinde ve yurt dışında bulunan tedarikçi firmalara ve yurt dışında yer alan sunucuların/yazılımların kullanılması nedeniyle yurt dışındaki sunuculara aktarılmaktadır.

 

5. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması


Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. 

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
e) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
f) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
h) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

Şirketimiz, KVKK’dan doğan taleplerinizi www.therapianatural.com adresinde yer alan “[email protected]” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline www.therapianatural.com linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Ünvanı : Therapia Natural

Telefonu: 05412862216

Mersis No: -

Vergi Dairesi: Kağıthane Vergi Dairesi

Vergi Numarası: 7660869192

Adresi: Nurtepe Mah. Havadar Sok. No:6/1A

Mail: [email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR